اعمال محدودیت در صادرات کامپاند

در نامه ارسال شده به گمرکات پرویز خان ، خسروی ، سومار ، شیخ صله و شوشمی از طرف گمرکات ناظر گمرکات کرمانشاه دستور داده شده است تا برای هر اظهارنامه کامپاند ، تا اعلام نتیجه آزمون آزمایشگاه ممانعت از خروج به عمل آید.

بر طبق این نامه از زمان صادر شدن این دستور یعنی تاریخ  اردیبهشت ماه در صورت اظهار صادرات کامپاند ، در طی بررسی کامل سوابق و اسناد ارایه شده که در ضمیمه اظهارنامه وجود دارد ، از پذیرش سوابق تعیین ماهیت کالا خودداری به عمل آید و برای هر اظهارنامه ضمن نمونه گیری از محموله اظهار شده و ارسال به آزمایشگاه برای تعیین ماهیت کالا تا زمان اعلام نتیجه آزمون از خارج شدن کالا ممانعت شود.

اعمال محدودیت در خروج کامپاند

همچنین ذکر شده است که ارزیابی دقیق از محصول چه کنترل فیزیکی چه مشخصات دیگر باید مطابق دستورالعمل اجرایی ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ابلاغ شده به شماره نامه 1298964 در تاریخ 5 آذر ماه 1402 با حضور و تایید نماینده قانونی صاحب کالا از جمله وظایف گمرکات اجرایی است و نظارت بر روند اجرا بر عهده بالاترین مقام هر گمرک است.

Rate this post