تهرانپارس- سازمان آب-خیابان پنجم شیدایی-ساختمان شیدایی-واحد 302 تلفن:02177784838

yyy

گرید وضعیت قیمت تغییر زمان نمودار
Ldpe S500026 ۲۸۰۰۰
Ldpe 1012 خوزستان ۳۸۵۰۰
Ldpe 710خوزستان ۳۷۸۰۰
Ldpe 1100uv ۴۹۰۰۰
Ldpe Cm205 ۶۹۰۰۰
Ldpe K300 ۴۵۵۰۰
Ldpe N190
Ldpe Fm90 ۴۵۰۰۰
Ldpe Hf80 ۵۰۰۰۰
Ldpe 825
Ldpe 821
Ldpe 785 ۱۴۲۰۰
Ldpe 781 ۱۴۳۰۰
Ldpe BL3 ۱۱۴۵۰
Ldpe 0035 ۱۱۶۵۰
Ldpe 62n07 ۱۰۷۰۰
Ldpe 52518 ۱۰۷۵۰
Ldpe 2420 ۱۱۹۵۰
Ldpe 075 ۱۳۶۰۰
PP Zr340
PP Rp345 ۱۹۸۰۰
PP Rp340 ۲۱۰۰۰
PP 548R ۱۶۴۵۰
PP 440L ۱۴۶۰۰
PP X30g
PP X30f
PP 510l ۱۳۲۵۰
PP C30g ۱۳۲۵۰
PP C30s ۱۳۲۸۰
PP 552r ۱۳۳۰۰
PP Z30g ۱۳۳۵۰
PP Z30s ۱۳۳۵۰
PP 7240 ۱۶۷۰۰
PP N32 ۱۳۴۰۰
PP 1551 ۱۳۴۵۰
PP 1540 ۱۳۵۵۰
Abs W157
Abs 90913
Abs 10720
Abs 10417 ۲۲۳۰۰
Abs 10415 ۲۳۲۰۰
Abs N50 ۱۹۶۰۰
ABS 0150 ۱۷۳۰۰