پلی استایرن هایمپک و کریستال

پلی استایرن مقاوم و معمولی (هایمپک و کریستال) پلی استایرن با فرمول شیمیایی (n(C8H۸ یک نوع از هیدروکربن های بلند زنجیر است که در انها مرکزهای متغیر کربنی به گروه های فنیل که همان بنزن حلقه ای هستند متصل هستند که حاوی عنصرهای شیمیایی هیدروژنی و کربنی هستند. مولکول ها ، هیدروکربن هایی با زنجیرهای …

پلی استایرن هایمپک و کریستال ادامه »