آسیب های عرضه ی بیش از حد پتروشیمی اسیا و تقاضای نزولی چین

آسیب های عرضه ی بیش از حد پتروشیمی اسیا و تقاضای نزولی چین در وضعیت کنونی واحدهای صنایع پایین دستی با وجود تقاضای پایین به فعالیت خود ادامه می دهند و بیشتر تولید کنندگان با ذخایر بالا مواجه هستند. از طرفی ترس از موج جدید ویروس کرونا باعث می شود تا فعالیت های اقتصادی محدود …

آسیب های عرضه ی بیش از حد پتروشیمی اسیا و تقاضای نزولی چین ادامه »