بازار پلیمر ترکیه – بازندگان و برندگان

بازار پلیمر ترکیه – بازندگان و برندگان با افت ارزش لیر در طی هفته های گذشته با اعمال سیاست های اصلاحی و سخت گیرانه دولتی نرخ لیر از 56.8 در طی دو ماه گذشته به 9.6 در طی هفته جاری رسید. رشد ارزش لیر بر بازار پلیمر ترکیه نیز تاثیر گذاشت. به طور مثال تولید …

بازار پلیمر ترکیه – بازندگان و برندگان ادامه »