صادرات مواد پتروشیمی

خوراک پتروشیمی

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها

از آنجایی که می دانید بر اساس تصمیمات دولت ، ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی باید به بازار ثانویه منتقل گردد، در ابتدای سال قیمت بازگشت ارز حاصل از صادرات یورویی 5000 تومان تعیین گردید که با توجه به اختلاف قیمت ارز آزاد و نیما ، پتروشیمی ها آنچنان که باید …

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها ادامه »