ره آورد کرونا برای صنایع پلیمری

رهاورد کرونا برای صنایع پلیمری رییس هیئت مدیرهی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت : چالش ها و پیچیدگی های کرونایی بر بخش های مختلف زندگی انسان ها تاثیر گذاشته است که بخش مربوط به محصولات و تولیدات پلیمری از این تغییرات بی بهره نبوده اند. این تغییرات در قسمت های مختلف صنایع پلیمری اثر …

ره آورد کرونا برای صنایع پلیمری ادامه »