صادرات گوگرد SULPHUR

صادرات گوگرد گوگرد نافلزی است که در ظاهر به رنگ زرد کم رنگ مشاهده می شود و در ترکیب با هیدروژن بویی ماشبه بوی تخم مرغ فاسد شده دارد. گوگرد در زمان سوختن شعله ای آبی رنگ دارد و بوی خاصی از خود ساطع می کند. گوگرد در انواع مختلف گرانول ، کلوخه و پودر …

صادرات گوگرد SULPHUR ادامه »