افزایش فشارها بر قیمت های آکریلونیتریل

افزایش فشارها بر قیمت های آکریلونیتریل قیمت های مربوط به آکریلونیتریل کشور چین و کشورهای شمال شرق آسیا در طی روزهای اخیر افزایش داشته است و عرضه کنندگان منطقه ای نیز قیمت های خود را با توجه به محدودیت در عرضه نقدی افزایش دادند و بالا بردند. به دو دلیل یعنی توانایی خریداران برای خرید …

افزایش فشارها بر قیمت های آکریلونیتریل ادامه »