تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول نشان داده است که در طی 9 ماه گذشته به ازای هر سهم با لحاظ کردن سرمایه ی جدید در حدود 787 تومان سود دهی داشته است. آریا در گزارش 9 ماهه خود 787 تومان سود به ازای هر سهم با لحاظ سرمایه جدید و پس از افزایش سرمایه 100 …

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول ادامه »