پلیمر ، تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری برای تعمیق داخلی‌سازی