علت ارزان بودن اوره صادراتی ایران نسبت به قیمت جهانی

در سه ماهی که پشت سر گذاشته شد قیمت ها در بازار اوره به کف قیمت خود از سال 2017 تا کنون رسیده است و پس از آن با شیب ملایمی سیر صعودی در پیش گرفت. در سه هفته ی گذشته نیز قیمت اوره به علت موفق نشدن هندوستان برای دست یابی به یک تا …

علت ارزان بودن اوره صادراتی ایران نسبت به قیمت جهانی ادامه »