راهکار پتروشیمی ها در مقابل چینی ها

راهکار پتروشیمی ها در مقابل چینی ها تنها و تنها انبارداری است و در این صورت است که چینی ها توان ااعمال فشار خود را از دست خواهند داد در شرایط کنونی که قیمت های CFR در کشور چین با اختلاف بسیار زیادی نسبت به دیگر بازارها قرار دارد و در کمترین میزان قیمتی است …

راهکار پتروشیمی ها در مقابل چینی ها ادامه »