آیا قیمت‌ پلیمر با افزایش نرخ باربری تغییر خواهد کرد؟