استاندارد ریچ اروپا چیست ؟

استاندارد ریچ اروپا چیست ؟ گواهینامه ریچ REACH واژه ریچ (REACH) واژه ی اختصاری شده ای  از کلمات زیر می باشد: Registration (ثبت) Evaluation (ارزیابی) Authorization  (صدور مجوز مواد شیمیایی) Restrictions of Chemicals نوعی محدودیت و ممانعت های استفاده از مواد شیمیایی است. اتحادیه ی اروپا برای کنترل مخاطرات و جلوگیری از آسیب به انسان …

استاندارد ریچ اروپا چیست ؟ ادامه »